Over Kerken.nl

Kerken.nl is het platform voor kerkelijk beheer. Met nieuws, tips, achtergronden en informatie die beheerders en bestuurders van kerkgebouwen kunnen gebruiken bij hun werkzaamheden. Kerken.nl is bovendien een makkelijk te onthouden domeinnaam wat ook de vindbaarheid in zoekmachines ten goede komt.

Kerken.nl is een initiatief van Helderblauw uit Barneveld. Sinds 2004 richten wij ons op kerkelijk Nederland met de hoofdfocus op de facilitaire aspecten van kerk-zijn. Wij willen beheerders en bestuurders van kerken enerzijds en leveranciers en adviseurs anderzijds met elkaar in contact brengen. Daarvoor hebben wij diverse concepten bedacht die door alle partijen zeer worden gewaardeerd.

In 2008 bedachten wij de Kerk & Gemeente, facilitaire vakbeurs voor kerken. In 2017 werd de beursnaam gewijzigd in Kerkenbeurs. In 2010 volgde Kerkmagazine, het facilitaire vakblad dat wordt verzonden naar alle kerken in Nederland.
Sinds 2018 organiseren wij ook seminars over complexe en actuele onderwerpen voor kerken. Nu, anno 2021, is Kerken.nl ons nieuwste initiatief. Een platform voor kerkelijk beheer met nieuws en informatie voor beheerders en bestuurders over kerkgebouwen en leveranciers. De partners zijn bedrijven die adverteren in Kerkmagazine en vrijwel altijd veel ervaring hebben met werken voor kerken.